கவிதை

என்கிறாள்…

நில் என்றாள் 
செல் என்றாள்
பேசு என்றாள்
காதல் செய் என்றாள்
முத்தம் கொடு என்றாள்
கட்டியணை என்றாள்
இப்போது என்ன என்றேன்… விட்டுவிடு என்கிறாள்…
Avatar

About ராசாராச சோழன்

எங்கும் தமிழ் பேசும் சராசரி தமிழன் நான்!!!