அரசியல் Archive

  • எனக்குள் இப்போது மிகபெரிய போராட்டம் …. நான் தமிழனா… இல்லை இந்தியான்னா… தமிழ் பேசும் ஒரு இனம் போராடி போராடி அழிந்து கொண்டிருகிறது…. இருபது மைல் தள்ளி ஒரு பேரரசு அவர்களின் ரத்தத்தில் விளையாடி கொண்டிருகிறது…… தமிழன் என்ற ஒரே காரணத்தினால் […] 0

    இயலாமை….

    எனக்குள் இப்போது மிகபெரிய போராட்டம் …. நான் தமிழனா… இல்லை இந்தியான்னா… தமிழ் பேசும் ஒரு இனம் போராடி போராடி அழிந்து கொண்டிருகிறது…. இருபது மைல் தள்ளி ஒரு பேரரசு அவர்களின் ரத்தத்தில் விளையாடி கொண்டிருகிறது…… தமிழன் என்ற ஒரே காரணத்தினால் […]

    Continue Reading