கரைந்த காலங்கள் Archive

  • நேற்று கேட்ட நறுமுகையே! நகர்ந்த பொழுதுகளையும் கரைந்த காலங்களையும் நினைவூட்டின மணியின் இருவர்களில் கழிந்த என் நிமிடங்கள் வரலாறாகிவிட்டது! வானில் பார்த்த மட்டைப்பந்து குச்சிகளாய்(ஸ்டம்ப்ஸ்) அந்த நட்சத்திரங்கள் எங்கும் நகராமல் இன்றும் என்னையே பார்த்து கொண்டிருகின்றன! மின்னஞ்சல் பார்ப்பதே அணிச்சை செயலானது! […] 0

    கரைந்த காலங்கள்

    நேற்று கேட்ட நறுமுகையே! நகர்ந்த பொழுதுகளையும் கரைந்த காலங்களையும் நினைவூட்டின மணியின் இருவர்களில் கழிந்த என் நிமிடங்கள் வரலாறாகிவிட்டது! வானில் பார்த்த மட்டைப்பந்து குச்சிகளாய்(ஸ்டம்ப்ஸ்) அந்த நட்சத்திரங்கள் எங்கும் நகராமல் இன்றும் என்னையே பார்த்து கொண்டிருகின்றன! மின்னஞ்சல் பார்ப்பதே அணிச்சை செயலானது! […]

    Continue Reading